Regulamin

Dzień dobry!

Z tej strony Aggie i Kamil ? Naszą misją jest pokazanie Ci jak uczyć się  języków szybciej i przyjemniej i głęboko wierzymy, że produkty, które oferujemy pozwolą Ci spojrzeć na naukę w nowy sposób, doznać olśnień i osiągnąć upragnione rezultaty. Metody, które stosujemy są dla każdego, opieramy je o najnowsze badania naukowe (neurodydaktyka) oraz własne doświadczenia i wiedzę. Chcemy, żeby taka forma nauki języka była szeroko dostępna, dlatego dbamy o zachowanie możliwie najniższej ceny dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Pomagamy każdej osobie najlepiej jak potrafimy. Każdy jest dla nas równie ważny i jeśli tylko czegoś potrzebujesz zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji, wystarczy napisać do nas przez formularz kontaktowy, na facebooku lub instagramie.

Wierzymy, że umiejętność swobodnej komunikacji w języku obcym daje poczucie szczęścia i zmienia życie na lepsze. Inspirujemy do zgłębiania tego, co ma znaczący wpływ na naukę języka obcego: techniki i proces nauki, motywacja wewnętrzna, poczucie własnej wartości, odpowiednie zarządzanie czasem, sztuka koncentracji, praca na przekonaniach, budowanie nawyku, ruch, oddech, relaks, odżywcze jedzenie.

Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek dane rejestrowe administratora sklepu: Kamil Kondziołka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Creative Education & Business Kamil Kondziołka”, ul. Hlonda 10D/65, 02-972 Warszawa, NIP: 6842375376, REGON: 146239481

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym. 

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem sklep@wagarowicze.pl

With LOVE

Aggie & Kamil

Regulamin sklepu internetowego Języki i Podróże

# 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://sklep.wagarowicze.pl/regulamin
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.wagarowicze.pl,
 5. Sprzedawca – Kamil Kondziołka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Creative Education & Business Kamil Kondziołka”, ul. Hlonda 10d/65, 02-972 Warszawa, NIP: 6842375376, REGON: 146239481.

2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującym możliwość zawierania umów o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu oraz umów o świadczenie usług w postaci lekcji językowych on-line, lekcji stacjonarnych z dojazdem, warsztatów i szkoleń stacjonarnych oraz umów o świadczenie usługi „Przemiana językowa”.   
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu oraz produktów elektronicznych zakupionych w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1) dostęp do Internetu,
  2) standardowy system operacyjny,
  3) standardowa przeglądarka internetowa,
  4) przeglądarka plików .pdf,
  5) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

# 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną polegające na stworzeniu Kupującemu możliwości zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu.
 2. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o świadczenie usług zawierane za pośrednictwem Sklepu. 
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@wagarowicze.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

# 4

Składanie zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest wypełnić formularz zamówienia podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, zapoznać się z Regulaminem oraz polityką prywatności i zaakceptować postanowienia tych dokumentów, a następnie przesłać formularz zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie.
 2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności na zewnętrznej stronie pośrednika płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. Jeżeli z opisu usługi, której dotyczy zamówienie, wynika, że płatność dokonana zostanie w inny sposób niż za pośrednictwem serwisu PayU, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Kupującemu zostanie wyświetlona potwierdzenie złożenia zamówienia. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od złożenia zamówienia, Sprzedawca przekaże Kupującemu instrukcję dokonania płatności. W takiej sytuacji, umowę uważa się za zawartą z chwilą zaksięgowania płatności.
 4. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  1) w przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
  2) w przypadku lekcji językowych, warsztatów i szkoleń oraz Przemiany Językowej – umowa o świadczenie usług.
 5. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju lub usługi, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia. 
 6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.

# 5

Płatność

 1. Płatności za zamówienia składane w Sklepie dokonywane są za pośrednictwem serwisu PayU obsługiwanego przez PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będącą dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 2. Jeżeli z opisu usługi, której dotyczy zamówienie, wynika, że płatność dokonana zostanie w inny sposób niż za pośrednictwem serwisu PayU, instrukcję dokonania płatności Kupujący otrzyma na swój adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. W przypadku niektórych usług płatność może zostać podzielona na raty płatne w różny sposób. W szczególności, możliwa jest sytuacja, gdy pierwsza rata płatna będzie za pośrednictwem serwisu PayU, a pozostałe raty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

# 6

Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty elektroniczne następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego. 
 2. W przypadku kursów on-line, dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej. 
 3. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu. 
 4. W przypadku kursów on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1) korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2) nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  3) nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. 
 5. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.

# 7

Warsztaty i szkolenia stacjonarne

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego warsztatu lub szkolenia stacjonarnego następuje poprzez zapewnienie Kupującemu lub osobie wskazanej przez Kupującego zgodnie z ust. 6 poniżej, możliwości wzięcia udziału w szkoleniu w terminie wybranym przez Kupującego podczas składania zamówienia. 
 2. Szkolenie realizowane jest zgodnie z opisem zawartym na stronie Sklepu. 
 3. W celu wzięcia udziału w szkoleniu, Kupujący zobowiązany jest stawić się w miejscu odbywania się szkolenia, w terminie wybranym przez siebie przy zakupie szkolenia.
 4. Niewzięcie udziału w szkoleniu przez Kupującego, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący będący Konsumentem skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za udział w szkoleniu. 
 5. Jeżeli Sprzedawca organizuje szkolenie stacjonarne w kilku terminach, Kupujący może dokonać zmiany terminu, w którym weźmie udział w szkoleniu, jeżeli poinformuje o tym fakcie Sprzedawcę co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia wynikającego ze złożonego przez Kupującego zamówienia, a Sprzedawca będzie w stanie zapewnić Kupującemu możliwość udziału w szkoleniu w innym terminie. W przeciwnym wypadku, zmiana terminu nie jest możliwa, a niewzięcie udziału w szkoleniu wywołuje skutki, o których mowa w ust. 4 powyżej.
 6. Dokonując zakupu szkolenia, Kupujący ma prawo wskazać osobę, która weźmie udział w szkoleniu. W takiej sytuacji, Kupujący zobowiązany jest przekazać dane uczestnika szkolenia w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Kupujący może zmienić dane uczestnika szkolenia najpóźniej na 24 godziny przed terminem szkolenia. 

# 8

Lekcje językowe z dojazdem

 1. Jeżeli zamówienie złożone w Sklepie dotyczy lekcji językowych z dojazdem, szczegóły związane z zawartą za pośrednictwem Sklepu umową o świadczenie usług w zakresie lekcji językowych z dojazdem zawarte są w Regulaminie Usługi Fly High zajęcia z dojazdem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Pojęcie „Umowa”, o którym mowa w Regulaminie Usługi Fly High zajęcia z dojazdem odnosi się również do umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu.

# 9

Lekcje językowe on-line

 1. Jeżeli zamówienie złożone w Sklepie dotyczy lekcji językowych on-line, do umowy o świadczenie usług w zakresie lekcji językowych on-line stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Usługi Fly High zajęcia z dojazdem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że lekcje językowe nie odbywają się stacjonarnie, lecz wyłącznie przez Internet, w trybie on-line, poprzez wykorzystywanie środków komunikacji na odległość. 
 2. Pojęcie „Umowa”, o którym mowa w Regulaminie Usługi Fly High zajęcia z dojazdem odnosi się również do umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu.

#10

Przemiana językowa

 1. Jeżeli zamówienie złożone w Sklepie dotyczy usługi „Przemiana językowa”, szczegóły związane z zawartą za pośrednictwem Sklepu umową o świadczenie usługi „Przemiana językowa” zawarte są w Regulaminie Usługi „Przemiana Językowa”, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Składając zamówienie dotyczące usługi „Przemiana językowa”, Kupujący wyraża jednocześnie zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na materiałach audiowizualnych powstałych w toku realizacji przemiany językowej. Zgoda dotyczy rozpowszechnianie w Internecie, w szczególności na stronie Vagaru.pl oraz w profilach społecznościowych związanych z serwisem Vagaru.pl, w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z serwisem Vagaru.pl. Zgoda ta wynika z ustalenia jako domyślnej ceny promocyjnej usługi. Kupujący może w każdej chwili cofnąć zgodę, tracąc tym samym prawo do skorzystania z usługi w cenie promocyjnej i będąc zobowiązanym do zapłaty ceny regularnej.

# 11

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia w przypadku produktów elektronicznych, jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do produktu elektronicznego.  
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://sklep.wagarowicze.pl/formularze jednak nie jest to obowiązkowe. 
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 8. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. 
 9. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

# 12

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi treść cyfrową wolną od wad, jak również wykonać usługę w sposób niewadliwy. 
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) lub gdy usługa została wykonana wadliwie. 
 3. Jeśli Konsument stwierdzi wadę treści cyfrowej lub wadliwość wykonanej usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://sklep.wagarowicze.pl/formularze, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 5. Konsument może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. 
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Konsumenta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  
 7. W stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami, Sprzedawca wyłącza rękojmię za wady treści cyfrowych oraz usług. 
 8. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

# 13

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Kupujący przekazuje Sprzedawcy dane osobowe w związku z zawarciem umowy lub kontaktem ze Sprzedawcą.
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 4. Jeżeli Kupujący skontaktował się ze Sprzedawcą, jego dane osobowe przetwarzane są w celu wymiany i archiwizacji korespondencji. 
 5. Sklep wykorzystuje pliki cookies.
 6. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://sklep.wagarowicze.pl/polityka-prywatnosci

# 14

Prawa autorskie

Treści dostępne w Sklepie, produkty elektroniczne takie jak e-booki lub kursy on-line, korzystają z ochrony prawa autorskiego, a ich rozpowszechnianie bez zgody podmiotu uprawnionego może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

#15

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1)zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2)zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3)skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

#16

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu, wyznaczając treść tych umów.
 2. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część, a co za tym idzie również integralną część umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu, wyznaczając treść tych umów. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będzie rozstrzygał sąd właściwy ze względu na stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę, z tym zastrzeżeniem, że postanowienie to nie ma zastosowania do Konsumentów, w przypadku których obowiązują ogólne zasady właściwości sądu. 
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13 września 2019 roku
 7. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.
 8. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. 
 9. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

 

Załącznik nr 1 – Regulamin Usługi Fly High zajęcia z dojazdem

# 1. Pojęcia

„Organizator Nauki” – Creative Education & Business Kamil Kondziołka, ul. Hlonda 10D/65, 02-972 Warszawa, NIP: 6842375376, REGON: 146239481.

„Klient” – osoba fizyczna lub prawna, która zawarła Umowę z Organizatorem Nauki 

„Umowa” – Umowa o świadczenie usług edukacyjnych zawarta z Organizatorem Nauki.

„Usługa – usługa edukacyjna „Fly High zajęcia z dojazdem”, której dotyczy niniejszy regulamin.

„Lektor” – osoba posiadającą odpowiednią wiedzę, umiejętności i predyspozycje do prowadzenia zajęć nauki języka obcego, która zawarła stosowną umowę z Organizatorem Nauki.

# 2. Organizacja zajęć

 1. Organizator Nauki zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi nauczania języka obcego wraz ze wsparciem metodycznym, kontrolą postępów nauki oraz identyfikacją potrzeb językowych Klienta.
 2. Zajęcia świadczone będą przez Lektorów wskazanych przez Organizatora Nauki na poziomie trudności dostosowanym do potrzeb Klienta.
 3. Klient może wyznaczyć uczestnika lub uczestników zajęć, którzy korzystać będą z Usługi w ramach zawartej Umowy.
 4. Klient zobowiązuje się w uzgodnionym terminie zapłacić na rzecz Organizatora Nauki kwotę wynikającą z Umowy.

# 3. Miejsce i czas wykonania usługi edukacyjnej

 1. Usługa edukacyjna wykonywana będzie w formie zajęć odbywających się w miejscu wskazanym przez Klienta w Umowie.
 2. Wskazanym przez Klienta miejscem wykonania usługi edukacyjnej może być Jego lokal mieszkalny, biuro lub inne miejsce odpowiednie do przeprowadzenia zajęć. 
 3. Klient odpowiada za przydatność wskazanego lokalu do przeprowadzenia lekcji. W razie braku możliwości przeprowadzenia lekcji z powodu rażąco niedogodnych warunków, Lektor może odmówić przeprowadzenia lekcji. Wynagrodzenie Organizatora Nauki nie jest w takim przypadku zwracane Klientowi. 
 4. W razie gdy brak możliwości przeprowadzenia w danej lokalizacji lekcji jest wynikiem działania niemożliwej do przewidzenia siły wyższej, Organizator Nauki na wniosek Klienta rozpatrzy możliwość zwrotu Klientowi całości lub części opłaty za straconą lekcję, zasięgając opinii Lektora oraz kierując się zasadami słuszności, a także uwzględniając koszty poniesione przez Lektora w związku z dojazdem do wskazanego przez Klienta miejsca. 
 5. W przypadku wskazania przez Klienta jako miejsce wykonania Usługi Jego lokalu mieszkalnego, Klient poinformuje Organizatora Nauki o ewentualnym przebywaniu we wskazanym miejscu zwierząt. Informacja ta umożliwi Organizatorowi Nauki efektywniejsze wyznaczanie lektorów z uwzględnieniem ewentualnych alergii. 
 6. 10.Zmiana miejsca wykonywania Usługi, określonego w Umowie stanowi zmianę Umowy i wymaga porozumienia jej Stron. Jeżeli o taką zmianę wystąpi Klient, Organizator Nauki dołoży starań, aby w ramach istniejących możliwości i uwarunkowań organizacyjnych zmiany tej dokonać. Ze zdania poprzedniego nie mogą jednakże wynikać żadne uprawnienia lub roszczenia po stronie Klienta.
 7. 11.Organizator Nauki będzie ze zrozumieniem i elastycznością odnosił się do wniosków Klienta w przedmiocie zmiany ustalonych terminów zajęć i w ramach własnych możliwości organizacyjnych dołoży starań, aby wnioski te uwzględnić.

# 4. Rezygnacja (odstąpienie od Umowy)

 1. Klient zachowuje prawo do rezygnacji (odstąpienia od Umowy w całości) w ciągu 3 dni od pierwszych przeprowadzonych zajęć, nie później niż do rozpoczęcia kolejnych zajęć, ze zwrotem całości wynagrodzenia zapłaconego Organizatorowi Nauki. 
 2. Jeżeli Klient odbył więcej niż jedne zajęcia, stwierdzając, że Usługa wykonywana jest nieprawidłowo, może odstąpić od Umowy w jej niewykonanej jeszcze części (zrezygnować z zajęć, których jeszcze nie odbył) ze zwrotem wynagrodzenia wyłącznie za niewykorzystane zajęcia.  
 3. Jeżeli Klient zawarł na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa z Organizatorem Nauki Umowę w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, przysługuje mu również konsumenckie prawo odstąpienia od umowy na zasadach wynikających z ustawy o prawach konsumenta. Szczegóły zawarte są w regulaminie sklepu sklep.wagarowicze.pl. 

# 5. Realizacja zajęć

 1. Organizator Nauki odpowiada za profesjonalizm i wiedzę lektorów realizujących zajęcia.
 2. Klient ma prawo zmienić Lektora prowadzącego, gdy są ku temu uzasadnione powody.
 3. W szczególności prowadzone zajęcia polegać będą na efektywnym nauczaniu języka obcego określonego w Umowie w oparciu o indywidualne potrzeby, uwzględniając poziom i cel nauki Klienta.
 4. Klient jest poinformowany, iż dla skutecznej nauki języka obcego, oprócz zajęć z Lektorami Organizatora Nauki konieczna jest także Jego samodzielna praca, w szczególności powtórki omówionego materiału w zakresie zadanym przez Lektora.
 5. Klient jest poinformowany, iż stosowana przez Organizatora Nauki metodyka nauki nakierowana na maksymalną efektywność procesu nauki oznacza konieczność okresowych zmian lektorów. Tym niemniej, Organizator Nauki w miarę możliwości i bez szkody dla realizacji programu nauki uwzględni sugestie Klienta co do preferowanej osoby lektora. 
 6. Lektorzy wyznaczani będą do odbywania zajęć z klientem przede wszystkim w oparciu o Jego potrzeby językowe oraz wymogi realizacji konkretnego etapu programu nauki. Klient każdorazowo z wyprzedzeniem otrzyma personalia Lektora oraz krótką informację o nim i jego kwalifikacjach metodycznych.
 7. Klient może korzystać ze wskazanego przez Organizatora Nauki podręcznika. Podręcznik ten Klient może nabyć na własną rękę lub za pośrednictwem Organizatora Nauki.
 8. Klient ma obowiązek poświadczania lektorowi przeprowadzenia przez niego lekcji na drukach przygotowanych przez Organizatora Nauki (Karta Zajęć). 
 9. Klient jest poinformowany, iż dla skutecznego badania zadowolenia z jakości zajęć i efektów w nauce konieczne jest poprawne wypełnianie karty ocen i ankiet o Lektorze dostarczanych okresowo przez Organizatora Nauki. 
 10. Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Organizatora Nauki o niestawiennictwie Lektora na umówione zajęcia.
 11. Klient ma prawo i obowiązek przerwania zajęć jeżeli uzna, że zachowanie się Lektora jest nieodpowiednie. W takim przypadku Klient natychmiast informuje o tym Organizatora Nauki. Jeżeli przerwanie zajęć okaże się uzasadnione, Klientowi przysługuje zwrot opłaty za zajęcia.
 12. W zajęciach może uczestniczyć jedynie liczba osób równa, bądź mniejsza od liczby zadeklarowanej w Umowie. Mniejsza liczba osób uczestniczących w zajęciach niż zadeklarowana w Umowie nie powoduje obniżenia kosztów Klienta.

# 6. Odwołania zajęć

 1. Odwołanie zajęć przez Klienta odbywa się poprzez poinformowanie Lektora o odwołaniu zajęć za pomocą e-mail, SMS lub telefonicznie.
 2. Klient może poinformować o odwołaniu zajęć bezpośrednio Organizatora Nauki, zgłoszenia takie są  obsługiwane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 za pomocą e-mail, SMS lub telefonicznie.
 3. Każde odwołanie powinno zostać potwierdzone przez Lektora lub Organizatora Nauki. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia odwołania od Organizatora Nauk lub Lektora Klient powinien upewnić się czy Jego wiadomość została dostarczona.
 4. Klient ma prawo do odwołania zajęć z ważnej przyczyny nie później niż na 24 godziny przed umówionym terminem zajęć. Zajęcia odwołane w tym trybie odbędą się w innym, uzgodnionym terminie.
 5. W przypadku odwołania zajęć przez Klienta później niż na 24 godziny przed ich rozpoczęciem Klientowi nie przysługują za nie zajęcia zastępcze ani zwrot pieniędzy.
 6. W wyjątkowych, losowych przypadkach Organizator Nauki może odwołać zajęcia informując o tym niezwłocznie Klienta. Każde zajęcia odwołane przez Organizatora Nauki podlegają późniejszemu odrobieniu w terminie dogodnym dla Klienta. Jeżeli Organizator Nauki odwoła więcej niż 4 kolejne jednostki lekcyjne lub 40% zajęć przewidzianych w danym miesiącu Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy wraz ze zwrotem kwoty zapłaconej za zajęcia. Organizator Nauki zatrzymuje w tym przypadku swoje wynagrodzenie za te zajęcia, które się odbyły.

# 7. Spóźnienia na zajęcia

 1. W przypadku spóźnienia się Lektora opłata uiszczona przez Klienta podlega proporcjonalnemu zwrotowi w oparciu o zapisy w Karcie Zajęć. Za zgodą Klienta zamiast zwrotu możliwe jest odpowiednie przedłużenie czasu trwania zajęć w dniu spóźnienia się Lektora lub w innej dacie.
 2. Spóźnienie się Lektora w wymiarze ponad 15 minut uprawnia Klienta do rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w danym dniu wraz ze zwrotem kwoty uiszczonej za te zajęcia. 
 3. W razie spóźnienia się Klienta na zajęcia, zajęcia odbywają się w czasie skróconym wynikającym z faktu spóźnienia. Klientowi nie przysługuje w takim przypadku zwrot części opłaty. Spóźnienie takie może zostać odnotowane w Karcie Zajęć.
 4. W razie spóźnienia się Klienta na zajęcia przekraczającego 15 minut bez poinformowania o tym fakcie Organizatora Nauki, Lektor opuszcza umówione miejsce zajęć, a świadczenie Organizatora Nauki uznaje się za spełnione. Klientowi w takim przypadku nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty. 

# 8. Certyfikaty i świadectwa uczestnictwa

 1. Organizator Nauki wystawia certyfikat na życzenie Klienta po ukończeniu ustalonego wcześniej cyklu zajęć
 2. Certyfikat wystawiany jest w szczególności na podstawie ocen, raportów postępów i wyników wypełnionych przez Klienta testów.
 3. Certyfikat przesyłany jest do Klienta w formie elektronicznego pliku tekstowego w formacie PDF lub wydrukowanego dokumentu.

# 9. Wynagrodzenie Organizatora Nauki i Eco-faktura

 1. Wynagrodzenie Organizatora Nauki wynika z zawartej Umowy. Jeżeli Umowa została zawarta za pośrednictwem sklepu https://sklep.wagarowicze.pl, zasady związane z wynagrodzeniem prezentowane są zawsze Klientowi na etapie składania zamówienia w Sklepie.  
 2. Wynagrodzenie Organizatora Nauki płatne jest w terminie 7 dni od chwili dostarczenia Eco-faktury na rachunek bankowy o numerze 44 1140 2004 0000 3502 7079 0443. W przypadku Umów zawieranych za pośrednictwem sklepu https://sklep.wagarowicze.pl, wynagrodzenie może być w całości lub w części płatne na etapie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu PayU.
 3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie Eco-faktur na wskazany w Umowie adres e-mail. Eco-faktura jest elektronicznym obrazem faktury lub rachunku papierowego – gotowym do wydruku plikiem PDF dostarczonym za pośrednictwem poczty elektronicznej, który po wydrukowaniu nie różni się niczym od faktury papierowej. Zgodnie z decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego (I FSK 1444/09) z dnia 20 maja 2010 w sprawie możliwości wysyłania faktur nie pocztą tradycyjną a e-mailem sąd dopuścił taką możliwość pod warunkiem, że faktura będzie wydrukowana przez jej odbiorcę. Eco-faktury nie należy mylić z fakturą elektroniczną (zwaną też e-fakturą) która jest w pełni elektronicznym dokumentem opatrzonym bezpiecznym e-podpisem który nie posiada formy papierowej oraz jest przesyłany i przechowywany w formie elektronicznej zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661).
 4. W przypadku chęci otrzymywania faktury w formie papierowej Klient zobowiązany jest zgłosić niniejsze Organizatorowi Nauki.
 5. Klient ma obowiązek odbioru faktur korygujących oraz pokwitowania ich odbioru.
 6. W razie wejścia w życie zmian legislacyjnych zmieniających zasady opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych w wykonaniu Umowy, w tym wysokości stawki podatku, Organizator Nauki utrzyma podaną w cenniku cenę brutto do końca obowiązywania niniejszej umowy lecz nie dłużej niż 1 miesiąc od wejścia w życie zmian. Po tym okresie cena brutto wykonywanych usług ulega zmianie zgodnie z wprowadzoną zmianą legislacyjną, przy czym Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w terminie dwóch tygodni od dnia poinformowania Go o nowych stawkach brutto. Cena netto w każdym przypadku pozostaje niezmieniona. 

# 10. Wypowiedzenie Umowy

 1. Wypowiedzenie Umowy następuje na piśmie z zachowaniem 3-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Prawo do wypowiedzenia ma każda ze stron niniejszej Umowy. Za wykorzystane zajęcia Klientowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.
 2. Organizator Nauki ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia niniejszej Umowy w dowolnej formie, jeżeli zachowanie uczestnika zajęć stwarza niebezpieczeństwo lub dyskomfort dla Lektora. 
 3. Klient ma prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli Organizator Nauki odwoła 4 kolejne zajęcia lub 40% zajęć przewidzianych w danym miesiącu.

 

Załącznik nr 2 – Regulamin usługi „PRZEMIANA JĘZYKOWA”

 1. Postanowienia ogólne

# 1

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Usługodawca – właściciel serwisu Vagaru.com. Właścicielem serwisu jest Eltee Group Agnieszka Biały z siedzibą w Warszawie przy ul. Hlonda 10D/65, 02-972 Warszawa, NIP: 684-239- 96-90, REGON: 146239481,
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z zamówionej usługi, posiadająca aktywne konto użytkownika w serwisie Vagaru.pl,
 3. Przemiana językowa – usługa świadczona przez usługodawcę polegająca na nauczaniu języka obcego w trybie indywidualnym przez lektora Usługodawcy,
 4. Cena regularna – cena usługi obowiązująca wszystkich użytkowników, niespełniających warunków do skorzystania z promocji,
 5. Dzień aktywacji – dzień otrzymania dostępu do usługi „PZZEMIANA JĘZYKOWA”,
 6. Promocja – oferta usługi świadczonej w cenie promocyjnej, dla użytkowników spełniających warunki określone w rozdziale III,
 7. Cena promocyjna – cena usługi obowiązują ca dla użytkownika, spełniającego warunki skorzystania z promocji określone w rozdziale III.

# 2

Warunkiem skorzystania z usługi jest posiadanie aktywnego konta w serwisie Vagaru.pl.

# 3

Cena regularna usługi wynosi 599 złotych (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto. Płatność dokonywana jest na etapie składania zamówienia za pośrednictwem sklepu https://sklep.wagarowicze.pl, przy czym z uwagi na zgodę na rozpowszechnianie wizerunku połączoną ze złożeniem zamówienia, zamówienie w Sklepie odbywa się w Cenie promocyjnej.

 1. Charakter i warunki świadczenia usługi „PRZEMIANA JĘZYKOWA”

# 4

Po wykupieniu usługi usługodawca aktywuje użytkownikowi dostęp do usługi.

# 5

Okres świadczenia usługi wynosi 110 dni kalendarzowych od dnia uzyskania przez użytkownika dostępu. Po upływie w/w terminu przyjmuje się, że użytkownik zrealizował usługę.

# 6

 1. W ramach świadczonej usługi użytkownik otrzymuje komentarze lektora do 12 (dwunastu) wypowiedzi ustnych oraz zadania mające na celu efektywną naukę języka obcego. Lektor wysyła komentarze za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Wypowiedź ustna nagrana przez Użytkownika powinna być zgodna z zaprezentowanym w każdą sobotę w serwisie Vagaru.pl zadaniem w dziale “Nauka samodzielna” na wybranym przez użytkownika poziomie zaawansowania.
 3. Wypowiedź nie powinna przekraczać czasu 2 minut. W przypadku, gdy nagranie będzie trwało ponad 2 minuty, lektor dokona komentarza do pierwszych 2 minut nagrania.
 4. Wysłanie wypowiedzi w formie audio lub wideo powinno odbyć się z pomocą chmury plików (np. Google Drive, Dropbox) i Usługodawca powinien otrzymać od Użytkownika link do pobrania pliku. Na prośbę Użytkownika Usługodawca może udostępnić możliwość wysłania pliku (uploadu) na konto Usługodawcy w serwisie Dropbox.
 5. Akceptując niniejszy regulamin użytkownik potwierdza, że posiada możliwości techniczne do nagrania i przesłania pliku audiowizualnego na chmurę plików.

# 7

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aby przemiana była skuteczna, czyli aby znajomość języka obcego uległa poprawie wymagane jest codzienne wykonywania zadań prezentowanych w serwisie Vagaru.pl oraz wykonywanie poleceń i zadań od lektora prowadzącego przemianę.

# 8

Usługodawca zobowiązuje się do wykonania komentarzy i przesłania zadań dotyczących przesłanych przez użytkownika nagrań w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania nagrania. Uchybienie temu terminowi powoduje powstanie obowiązku usługodawcy do odpowiedniego wydłużenia trwania usługi.

 

III. PROMOCYJNE ŚWIADCZENIE USŁUGI

# 9

Każdy użytkownik może skorzystać z usługi oferowanej w cenie promocyjnej po spełnieniu warunków określonych w § 11.

# 10

Cena promocyjna wynosi 1 złoty (słownie jeden złoty) brutto.

# 11

Warunkiem skorzystania przez użytkownika z Promocji jest:

 • wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie stworzonych nagrań audiowizualnych przez Usługodawcę na stronie internetowej Vagaru.pl i profilach na platformie Facebook należących do usługodawcy, a także wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku w zakresie związanym z w/w publikacjami w celach reklamowych i promocyjnych związanych z serwisem Vagaru.pl, przy czym zgoda ta udzielana jest poprzez zawarcie umowy za pośrednictwem sklepu https://sklep.wagarowicze.pl (patrz § 11 ust. 2 regulaminu sklepu), 
 • przynajmniej raz w tygodniu (tydzień rozumiany jako 7 dni kalendarzowych od poniedziałku do niedzieli) przesłanie Usługodawcy nagrania audiowizualnego, na którym zostaną utrwalone dokonywane przez użytkownika powtórzenia wiadomości zgodnie z prezentowanymi w sobotnich zadaniach w serwisie Vagaru.pl,
 • przesłanie wszystkich 12 nagrań audiowizualnych objętych przemianą językową w terminie określonym w pkt 2 powyżej z zastrzeżeniem § 12 ust. 1,
 • przesłanie 2 dodatkowych nagrań audiowizualnych – przed przemianą i po zakończeniu przemiany; nagrania mogą być wykonane na dowolny temat, w języku, którego Użytkownik uczy się za pośrednictwem serwisu Vagaru.pl; lista pomocniczych pytań do wykonania nagrań zostanie dostarczona po zamówieniu usługi; każde z nagrań powinno trwać nie krócej niż 1 minutę; pierwsze z nagrań, o których mowa w powyżej Użytkownik nagrywa i wysyła przed przesłaniem nagrań, o których mowa w pkt 3 powyżej; drugie nagranie Użytkownik nagrywa i wysyła po otrzymaniu 12-tego komentarza od lektora czyli po zakończeniu przemiany językowej; bezwzględnym warunkiem promocji jest, aby oba nagrania były zrealizowane w formie audiowizualnej; przesłanie wyłącznie nagrań wyłącznie ścieżki dźwiękowej (audio) skutkuje utratą warunków promocyjnych i koniecznością zapłaty ceny regularnej pomniejszonej o zapłaconą cenę promocyjną; nagranie audiowizualne ma przedstawiać wizerunek Użytkownika oraz nagranie jego głosu nagrane w czasie rzeczywistym; wizerunek powinien być czytelny i przedstawiać osobę Użytkownika; nie są dopuszczalne modyfikacje pliku wideo polegające na zakrywaniu, zamazywaniu twarzy lub zniekształcanie głosu.

# 12

 1. Użytkownik traci prawo do ceny promocyjnej w przypadku nieprzesłania co najmniej raz w tygodniu nagrania, o którym mowa w § 11 pkt 2. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych okolicznościami niemożliwymi do przewidzenia usługodawca może wydłużyć termin o dodatkowe dni, nie więcej jednak niż dwukrotnie w okresie trwania usługi.
 2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad promocji, o których mowa w § 11, Użytkownik ten traci prawo do możliwości skorzystania z „PRZEMIANY JĘZYKOWEJ” na warunkach promocji.
 3. W przypadku cofnięcia przez Użytkownika zgody na rozpowszechnianie wizerunku, o której mowa w § 11 ust. 1, Użytkownik traci prawo do możliwości skorzystania z „PRZEMIANY JĘZYKOWEJ” na warunkach promocji.
 4. Utrata prawa do możliwości skorzystania z „PRZEMIANY JĘZYKOWEJ” na warunkach promocji wiążę się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Usługodawcy Ceny regularnej pomniejszonej o Cenę promocyjną w terminie 3 dni od wezwania do zapłaty przez Usługodawcę. Wezwanie do zapłaty może przyjąć formę wiadomości e-mail.

Poprzednie wersje regulaminu:

Regulamin sklepu do 15_03_2021

Regulamin sklepu do 12_09_2019

 

 

Mów swobodnie, myśl po angielsku i odkrywaj z nami świat!